Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.rehabilitacia-sport.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi
našou spoločnosťou:
Tivali, s.r.o., se sídlem Kronova 14, Brno 621 00, Česká republika
IČ: 29212014
zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 66064
doručovacia adresa: Tivali, s.r.o., Kolaříkova 1, Brno 621 00, ČR
telefónne číslo: +420 549 212 092, +420 773 963 775
kontaktný e-mail: info@rehabilitacia-sport.sk
 
a vami ako kupujúcim.    1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


        1.1. Zhrnutie obsahu obchodných podmienok
Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú uvedené v článku 6. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy.
        1.2. Ide o spotrebiteľskú zmluvu?
O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V opačnom prípade sa na vás vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod.
        1.3. Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?
V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentami:
    • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
    • Reklamačným poriadkom podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
    • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov
    • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
    • objednávkou a jej prijatím z našej strany,
a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia slovenským právnym poriadkom, najmä týmito právnymi predpismi:
    • zákonom č. 40/1964 Z. z., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov, a súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej len „občiansky zákonník“);
    • zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (pokiaľ ste spotrebiteľ);
    • zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku„) (pokiaľ ste spotrebiteľ).
AK náš právny pomer obsahuje medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany.
        1.4. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?
Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.
        1.5. Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?
V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použijú sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac blížia. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Meniť či doplňovať obchodné podmienky možno len písomnou formou.    2. KUPNÁ ZMLUVA


        2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?
Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku na uzavretie zmluvy.
        2.2. Ako podať objednávku?
Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.
Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúca všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.
Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Potvrdzujem svoju objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.
        2.3. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?
Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, u ktorého nie je možné od zmluvy odstúpiť (podrobnejšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.
        2.4. Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzatvorená zmluva?
O prijatí objednávky Vás budeme informovať.
Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď vám bude doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, kedy prevezmete objednaný tovar.
        2.5. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?
Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú zaslané e-mailom alebo vám budú na vašu žiadosť vytlačené a zaslané poštou. Pri zasielaní poštou môžeme požadovať náhradu nákladov s tým spojených.
Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.


    3. CENA


        3.1. Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?
Pokiaľ cena uvedená u tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.
V prípade, že došlo ku evidentnej technickej chybe na našej strane pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinný dodať vám tovar za túto celkom evidentne chybnú cenu ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
        3.2. Je možné kombinovať zľavy z ceny tovaru?
Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak by bolo na webovom rozhraní uvedené výslovne niečo iné.


    4. PLATOBNÉ PODMIENKY


        4.1. Aké spôsoby platby prijímame?
Kúpnu cenu je možné uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:
    • v hotovosti na určenom výdajnom mieste, ak túto možnosť pri objednávke na webovom rozhraní ponúkame;
    • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo online bankovým prevodom prostredníctvom služby ComGate;
    • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny a číslo účtu bude uvedené pri potvrdení objednávky).
Prípadné ďalšie spôsoby platby a dodania tovaru vrátane prípadných poplatkov s tým spojených sú uvedené  na webovom rozhraní.
        4.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?
V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Ak neobdržíme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.
        4.3. Ako vystavujeme daňový doklad?
Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.    5. DODACIE PODMIENKY


        5.1. Ako posielame tovar?
Spôsoby dodania tovaru vrátane nákladov na jeho dodanie sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.
V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá v sebe bude zahŕňať aj náklady na zvolený spôsob dopravy.
        5.2. Kedy vám tovar dodáme?
Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a zvolenom spôsobe dopravy a platby.
Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.
Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do troch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).
Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.
Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.
Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.
        5.3. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?
Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť jeho obalu. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.
Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.
        5.4. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?
Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.
V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.  
V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.


 
    6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


        6.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?
Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a bezodkladne potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár.
        6.2. Aké dôsledky má odstúpenie od zmluvy?
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy uzavretá.
Ak vám bol vám spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.
        6.3. Akým spôsobom nám vrátite tovar?
Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu nášho sídla, prípadne predajnú, ak je zriadená. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.
Pri odstúpení od zmluvy nesiete ako zákazník náklady na vrátenie tovaru. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré ste ako prejavili záujem a ktoré sa zhodujú s popisom uvedeným na webovom rozhraní, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá objednávke, ako aj všetky vaše s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my.
Tovar nám musí byť vrátený nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a ak je to možné, tak v pôvodnom obale.
K vrátenému tovaru priložte:
-    kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie tovaru;
-    písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí, v ktorom uvediete hlavne akým spôsobom požadujete peniaze vrátiť, Vašu kontaktnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt.
Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy, ak boli dodržané zákonné podmienky.

        6.4. Kedy dostanete naspäť svoje peniaze?
Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.
Okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neoznámite a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.
Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
        6.5. Čo keď bol vrátený tovar poškodený?
Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.
Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.
        6.6. Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy?
V súlade s § 7 odstavec 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nie je možné odstúpiť mimo iné od zmlúv ich predmetom je:
    • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
    • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
    • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
    • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
Objednaním darčekového poukazu túto skutočnosť beriete na vedomie a súhlasíte s ňou.
        6.7. Kedy môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť my?
Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
    • neobdržali sme od vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
    • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
    • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.
V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.
Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.    7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA


Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a nasl. občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom.    8. DALŠIE INFORMACE PRE SPOTREBTELA


        8.1. Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti?
K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Na našu činnosť sa nevzťahujú iné povolenia.
Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania . Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.
        8.2. Ako vybavujeme sťažnosti?
Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu info@rehabilitacia-sport.sk. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
        8.3. Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?
Ak ste spotrebiteľ a ak medzi nami vznikne spor zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamo, mate právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27; webové rozhranie: www.soi.sk,; elektronický kontakt: adr@soi.sk, ars@soi.sk; telefón: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 ) za účelom alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa doručenia našej zamietavej odpovede na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy nám spotrebiteľ odoslal žiadosť o nápravu, na ktorú sme neodpovedali. Subjekt alternatívneho riešenia sporu odmietne návrh na riešenie pokiaľ sa nám nepodarí vyriešiť spor komunikáciou alebo pokiaľ vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.
Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru, ktorý ste od nás zakúpili a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporu môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ďalej iste oprávnený, v prípade cezhraničného sporu, obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
        8.4. Ako získam informácie o možných alergénoch a ďalšie informácie o tovare?
Poskytovanie informácií o tovare sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011, o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom ("nariadenie").
Základné informácie o skladovaní a spotrebe sú k dispozícii na webovom rozhraní. Plné znenie informácií o produktoch podľa nariadenia vám bude na požiadanie predložené. Tieto informácie prípadne poskytneme aj na základe vašej telefonickej žiadosti.    9. REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ


        9.1. Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?
Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.
Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.
        9.2. K čomu slúži užívateľský účet?
Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.
        9.3. Kedy môžeme váš užívateľský účet zrušiť?
Berte na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.  Ďalej máme právo bez náhrady zrušiť užívateľské účty, ktoré sú neaktívne dlhšie ako 1 rok.    10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA


        10.1. Je obsah webových stránok chránený autorským právom?
Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
        10.2. Zodpovednosť a používanie webového rozhrania
Nenesieme zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo systém neprimerane zaťažovať.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 18.7.2022.Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a veľkoobchod (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.rehabilitacia-sport.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi
našou spoločnosťou:
Tivali, s.r.o., se sídlem Kronova 14, Brno 621 00, Česká republika
IČ: 29212014
zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 66064
doručovacia adresa: Tivali, s.r.o., Kolaříkova 1, Brno 621 00, ČR
telefónne číslo: +420 549 212 092, +420 773 963 775
kontaktný e-mail: info@rehabilitacia-sport.sk

ako predávajúcim
a podnikateľom či právnickou osobou ako kupujúcim.
(spoločne tiež ako „zmluvné strany“)


    
    1. Úvodné ustanovenia


        1.1. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uzatvorení kúpnej či inej zmluvy (ďalej len „zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania.

        1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluvné strany si môžu dojednať práva a povinnosti odchylne od obchodných podmienok. Odchylné dojednania zmluvných strán majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby, Zásadami ochrany osobných údajov, a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Z.z., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „obchodný zákonník“).  


        1.3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady kedy je kupujúci  podnikateľom, prípadne právnickou osobou. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov. V otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami pre podnikateľov sa vzťahy riadia obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov, okrem ustanovení na ochranu spotrebiteľa. Odoslaním objednávky či registráciou Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienky pre spotrebiteľov.    2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy        2.1. Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku Predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ponukou na uzavretie zmluvy je až objednávka tovaru zo strany Kupujúceho. Zmluva vzniká prijatím ponuky zo strany Predávajúceho.

        2.2. Objednávku kupujúci činí prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom tam uvedeným alebo medzi stranami inak zjednaným. Objednávka musí každopádne vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne aj číselne označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy, kontaktné údaje kupujúceho (meno/názov spoločnosti, IČO, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailová adresa). Kupujúci podnikateľ je povinný  do objednávky zadať platné identifikačné číslo.

        2.3. V prípade, že kupujúci zruší objednávku predtým, než bude predávajúcim prijatá, má predávajúci nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti so spracovaním objednávky kupujúceho.

        2.4. Predávajúci nie je povinný doručenú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si vážnosť objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.  

        2.5. Informácie o doručení objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky zo strany predávajúceho. Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy bola kupujúcemu doručená informácia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho.

        2.6. Kupujúci nie je oprávnený prijatú objednávku, a teda uzavretú zmluvu, jednostranne zrušiť. Prijatú objednávku je možné na základe žiadosti kupujúceho zrušiť a zmluvu týmto ukončiť iba na základe dohody predávajúceho a kupujúceho.

        2.7. V prípade zrušenia objednávky zo strany Kupujúceho má Predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, že objednávka bude zrušená až po expedíciu tovaru, môže byť po Kupujúcim požaduje náhrada nákladov spojených s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.    3. Dodacie podmienky        3.1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom alebo slovenskom jazyku.

        3.2. Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

        3.3. Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné vady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O vadách bude spísaný protokol. Ak nie je o vadách spísaný protokol, stráca Kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

        3.4. Okamžite po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. Prípadný nesúlad je povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené vady je Kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať Predávajúcemu spolu s oznámením o vadách.

        3.5. Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške. V prípade neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré predávajúcemu vzniknú z dôvodu neprevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho má predávajúci ďalej právo od zmluvy odstúpiť.


    4. Platobné podmienky        4.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar spôsobmi individuálne dohodnutými, alebo spôsobmi ktoré sú uvedené na webovom rozhraní, prípadne niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

    • v hotovosti na určenom výdajnom mieste, ak túto možnosť pri objednávke na webovom rozhraní ponúkame;
    • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo online bankovým prevodom prostredníctvom služby ComGate;
    • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny a číslo účtu bude uvedené pri potvrdení objednávky).
Predávajúci neumožňuje platenie tovaru až po jeho doručení tzv. „na faktúru“. Tento spôsob platby môže byť len po predošlej dohode.
        4.2. V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do piatich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Pri platbe v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru Kupujúcim.

        4.3. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

        4.4. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov Kupujúceho.

        4.5. Platba za tovar je možná v eurách (EUR) alebo v českých korunách (Kč).

        4.6. Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí s vystavením daňového dokladu elektronickou formou. Daňový doklad môže byť podľa voľby predávajúceho priložený aj k tovaru a doručený s tovarom.

        4.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme.    5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy        5.1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu pre tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

        5.2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má Predávajúci pre tento prípad nárok na zmluvnú pokutu vo výše 50 % z ceny tovaru, splatnú prvý deň po vzniku nároku na túto zmluvnú pokutu. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním vznikla zostáva zachovaný.

        5.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania

        5.4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

        5.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a v prípadoch zmlúv uzatvorených elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

        5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu už prevzatý tovar najneskôr do 10 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru predtým, ako mu bude vrátený tovar po odstúpení od zmluvy.

        5.7. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti a Kupujúci tento darček zašle spoločne s vráteným tovarom.    6. Zodpovednosť za vady        6.1. Podmienky zodpovednosti za vady tovaru a prípadná záručná zodpovednosť sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.    7. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho        7.1. Pri jednaní o zmluve a jej plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo dôvernosť vyplýva priamo z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

    • uchovávať ako dôverné;
    • neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
    • nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvného vzťahu;
    • nevyužiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol Predávajúceho poškodiť.

        7.2. Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho vytvárať kópie podkladov, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim.    8. Registrácia na webovom rozhraní        8.1. Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu má povinnosť kupujúci uchovávať v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri založení ktorého boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môže predávajúci bez náhrady zrušiť. V prípade zmien v údajoch kupujúceho odporúča predávajúci vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

        8.2. Prostredníctvom užívateľského účtu môže kupujúci predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.    9. Ochrana autorských práv a používanie webového rozhrania        9.1. Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

        9.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmie Kupujúci používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo systém neprimerane zaťažovať.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania Kupujúci dopustí akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Kupujúcemu prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je Kupujúci ďalej povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá podľa tohto odseku konaním Kupujúceho preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.    10. Záverečné ustanovenia        10.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, a to iný ako slovenský, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru) ako právom štátu, v ktorom sa nachádza sídlo predávajúceho.

        10.2. Zmluvné strany si dojednávajú miestnu príslušnosť všeobecného súdu predávajúceho na konania vo veci všetkých prípadných sporov súvisiacich s právnymi pomermi založenými týmito obchodnými podmienkami alebo zmluvou.

        10.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení použije sa ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 18.7.2022.